Školenia vodičov

Prečo školenie vodičov referentských vozidiel

Aj keď súčasná legislatíva nepozná pojem vodič – referent, používaním v bežnej praxi sa tento pojem všeobecne zaužíval.

Tento typ školenia je zameraný na vodičov služobných motorových vozidiel i na vodičov, ktorí v rámci plnenia svojich služobných úloh používajú iné ako služobné motorové vozidlá kategórie N1 a M1 (vozidlá do celkovej hmotnosti 3500kg – N1, alebo do 9 miest na sedenie vrátane vodiča – M1).

Naše školenia sú určené vodičom. Často skúseným a vyjazdeným praktikom. Nepotrebujú vysvetľovať pravidlá cestnej premávky. Čo ale potrebujú vedieť sú:

 • zmeny pravidiel
 • novinky v legislatíve a na cestách
 • na čo si treba dať na cestách pozor

Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci ukladá povinnosť zamestnávateľom najmenej raz za dva roky oboznamovať zamestnanca v potrebnom rozsahu s bezpečnostnými predpismi, týkajúcimi sa jeho práce. Týka sa všetkých zamestnancov, teda aj vodičov motorových vozidiel. Oboznámenie musí byť preukázateľné.

Kto môže takéto školenie vykonávať

Školenie vodičov referentov nemusí vykonávať autoškola, tak ako to bolo v požiadavkách vyhlášky č. 55/1991 Zb., ktorá bola zrušená ešte predchádzajúcim zákonom č. 315/1996 Z.z. o premávke na pozemných komunikáciách, vrátane „kartičiek“ potvrdzujúcich preškolenie. Môže ho vykonávať sám zamestnávateľ alebo právnické a fyzické osoby v zmysle zákona, ktoré sú oprávnené na túto činnosť.

Ak teda zamestnávateľ zvolí školenie prostredníctvom vzdelávacej firmy, lektor musí mať platné oprávnenie na výchovu a vzdelávanie v oblasti ochrany práce a samozrejme nevyhnutné znalosti v oblasti aktuálnej legislatívy v cestnej premávke.

Naša ponuka

Naša spoločnosť každému klientovi v rámci školenia vodičov referentských vozidiel poskytuje

 • projekt na výchovu a vzdelávanie, zameraný na oblasť cestnej premávky,
 • dokumentáciu zo školenia a záverečného overenia vedomostí účastníkov,
 • CD s preškoľovanou legislatívou, aktuálnou v čase školenia.

V prípade záujmu klienta

 • automatické zasielanie nových zákonov, vyhlášok a iných predpisov z oblasti cestnej premávky,
 • komentáre k novým zákonom a upozornenia na podstatné fakty, ktoré z legislatívy pre vodičov vyplývajú,
 • metodickú a praktickú pomoc pri nastavení správnej evidencie  a pravidiel používania služobných motorových vozidiel.

Jasné a korektné pravidlá pomáhajú zamestnávateľovi predchádzať zbytočným nedorozumeniam, vznikajúcim najmä pri vzniku škody, pri dopravných nehodách, pri podozrení zo zneužívania služobného vozidla na súkromné účely alebo ak sa v rámci objektívnej zodpovednosti začnú na stole šéfa množiť pokuty za porušenie pravidiel v cestnej premávke.

Predpokladaný rozsah školenia vrátane overenia vedomostí sú 3 hodiny, podľa potreby a požadovaného rozsahu školenia možno čas školenia prispôsobiť.

Školíme v rámci celej Slovenskej republiky. Miesto a termín školenia prispôsobujeme potrebám klienta.

Lektor:  PhDr. Dušan Šidlík

 • oprávnenie na vykonávanie výchovy a vzdelávania v oblasti ochrany práce ev.č.: VVZ-0241/10-01.1
 • inštruktor autoškoly, ev.č. 005588

Cena za školenie je vždy predmetom vzájomnej dohody. Zohľadňuje a rešpektuje požiadavky klienta, podmienky školenia a pod.

Doporučené témy na školenie vodičov

 • zákon č. 311/2001 Z. z. – zákonník práce, vo vymedzenom rozsahu so zameraním na vodičov referentských vozidiel,
 • zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o BOZP, vo vymedzenom rozsahu so zameraním na vodičov referentských vozidiel,
 • zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcií práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní, vo vymedzenom rozsahu,
 • vyhláška SÚBP a SBÚ č. 208/1991 Zb. vo vymedzenom rozsahu so zameraním na vodičov referentských vozidiel
 • zákon NR SR č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke v platnom znení
 • vyhláška MV SR č. 9/2009, ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení
 • zákon NR SR č. 725/2004 o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách, vo vymedzenom rozsahu so zameraním na vodičov referentských vozidiel
 • vyhláška MDPaT SR č. 464/2009, ktorou sa ustanovujú  podrobnosti o prevádzke vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách, vo vymedzenom rozsahu
 • vyhláška MZ SR č. 143/2009, ktorou sa ustanovujú druhy lekárničiek a obsah lekárničiek pre cestnú dopravu, vo vymedzenom rozsahu
 • zákon NR SR č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, vo vymedzenom rozsahu,

Na základe dohody s klientom možno školiť aj ďalšiu problematiku z oblasti CP, ako

 • zásady bezpečnej a ekonomickej jazdy
 • trestnoprávna zodpovednosť vodičov.