Bezpečnostno technická služba

Úlohou bezpečnostnotechnickej služby je poskytovať poradenstvo v odbornej, metodickej, organizačnej, kontrolnej, koordinačnej a vzdelávacej úrovni so zameraním na plnenie úloh pri zaisťovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v súlade s platnou legislatívou.

Spoločnosť Auto betes s.r.o. poskytuje svoje služby komplexne, vo všetkých oblastiach, alebo vo vymedzenom rozsahu podľa potreby klienta.

Dokumentácia v oblasti BOZP

 • vypracovanie koncepcie politiky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (zásadné zámery, ktoré sa majú dosiahnuť v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci)
 • program realizácie koncepcie (postup, prostriedky a spôsob realizácie koncepcie politiky)
 • vypracovanie písomného dokumentu o posúdení rizika pri všetkých činnostiach vykonávaných zamestnancami,
 • vnútorné predpisy, pokyny a pravidlá zamerané na zaistenie bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci:
  – zoznam prác a pracovísk zakázaných tehotným ženám, matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacim ženám,
  – zoznam prác a pracovísk spojených so špecifickým rizikom pre tehotné ženy, matky do konca deviateho mesiaca po pôrode a pre dojčiace ženy,
  – zoznam prác a pracovísk zakázaných mladistvým zamestnancom
 • vypracovanie zoznamu poskytovaných osobných ochranných pracovných prostriedkov,
 • vypracovanie vnútorného predpisu zabezpečujúceho pitný režim zamestnancov,
 • vypracovanie preventívnych a ochranných opatrení pri bezprostrednom ohrození života alebo zdravia,
 • vypracovanie smernice a zavedenie dokumentácie pracovných úrazov, chorôb z povolania a o ostatných poškodení zdravia z práce,
 • vypracovanie smernice upravujúcej opatrenia na zamedzenie porušovania zákazu požívania alkoholu, omamných alebo psychotropných látok a zákazu fajčenia v priestoroch zamestnávateľa,
 • ďalšie interné dokumenty – spolupráca pri tvorbe či doplnení pracovného poriadku spoločnosti, pravidlá pre používanie služobných motorových vozidiel a pod.

Organizácia práce v súlade s bezpečnostnými zásadami

 • zaraďovanie zamestnancov na výkon práce so zreteľom na ich zdravotný stav, schopnosti, na ich vek, kvalifikačné predpoklady a odbornú spôsobilosť podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
 • oblasť zdravotného dohľadu vrátane lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci,
 • riziká a hodnotenie nebezpečenstiev vyplývajúcich z pracovného procesu a z pracovného prostredia,
 • opatrenia a postupy v prípade poškodenia zdravia a poskytnutia prvej pomoci,
 • bezpečnosť technických zariadení – kontrola, meranie a hodnotenie faktorov pracovného prostredia, úradné skúšky, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení,
 • ošetrenie režimu pobytu zamestnancov iného zamestnávateľa a fyzických osôb, ktoré sú podnikateľmi a nie sú zamestnávateľmi, ktorí vykonávajú práce na pracoviskách a v priestoroch spoločnosti,
 • bezpečná práca na spoločných pracoviskách,
 • motorové vozidlo ako pracovný prostriedok,
 • opatrenia a postupy v prípade zdolávania požiaru, záchranných prác a evakuácie.

Personálna oblasť, výchova a vzdelávanie

 • úlohy a zodpovednosť vedúcich zamestnancov na všetkých stupňoch riadenia, ochrana práce ako súčasť ich pracovných povinností,
 • postavenie, úlohy a povinnosti zamestnancov alebo zástupcov zamestnancov v oblasti bezpečnosti práce,
 • vstupné a pravidelné školenia, vzdelávanie:
  – právne predpisy a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
  – interné predpisy zamestnávateľa,
  – zásady bezpečnej práce, ochrany zdravia pri práci, bezpečného správania na pracovisku,
  – nebezpečenstvá a ohrozenia vyplývajúce z pracovného procesu.

Ako je to potrebné, spolupracujeme po dohode s klientom aj s inými odborníkmi na prevenciu a ochranu v špecifických oblastiach bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.